Продаж кормових добавок
КРЕМІКС – ВІТАМІНИ УСПІХУ!

В нашій компанії відбулася аудиторська перевірка!


 

 

Аудиторська фірма “КАПІТАЛЪ   

36014 м. Полтава вул. Соборності, б. 54

тел.: (0532) 509-581 факс: (0532) 611-612

www. capitalpfs.com.

  

Повідомлення з питань аудиту

 

                                                                              

Адресат: Управлінському персоналу,

учасникам ТОВ «КРЕМІКС»

 

№139/180 від 16.11.2020 р.

 

 

За попередніми результатами проведеної нами аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «КРЕМІКС» за 2019 рік (далі – Товариство) та згідно з Міжнародними стандартами аудиту (далі – МСА), в частині, що стосується повідомлення інформації з питань аудиторської перевірки вищому управлінському персоналові, ми надаємо Вам це повідомлення.

Звертаємо Вашу увагу на те, що інформація з питань аудиту, що її повідомляє аудитор, включає лише ту інформацію з питань аудиту, яка має значення для управління і на яку аудитор звернув увагу в процесі аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка фінансової звітності не призначена для виявлення всієї інформації з питань аудиту, яка може цікавити найвищий управлінський персонал.

Метою цього повідомлення є:

1) чітке інформування найвищого управлінського персоналу Товариства про відповідальність аудитора стосовно аудиту фінансових звітів та загальний огляд запланованого обсягу та часу проведення аудиту;

2) своєчасне надання управлінському персоналові Товариства результатів спостережень, отриманих внаслідок аудиту, які є важливими й доречними та стосуються його відповідальності за нагляд над процесом складання фінансової звітності.

 

Відповідальність аудитора стосовно аудиту фінансової звітності

Відповідно до МСА відповідальність аудитора стосовно аудиту фінансової звітності, полягає у наступному:

1) аудитор несе відповідальність за формування та висловлення думки щодо фінансової звітності, яка були складена управлінським персоналом під наглядом найвищого управлінського персоналу;

2) аудит фінансової звітності не звільняє управлінський персонал та найвищий управлінський персонал від їх відповідальності за складання та подання фінансової звітності згідно зі застосованими принципами бухгалтерського обліку.

 

 

 

Запланований обсяг та час виконання аудиту

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Оцінка суттєвості є предметом професійного судження аудитора. На вимогу МСА, розробляючи план аудиту, нами був установлений прийнятний рівень суттєвості з метою виявлення суттєвих (з кількісної точки зору) викривлень. Розрахункова величина суттєвості визначена на рівні 3 238 тис. грн.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Рівень тестування, яке ми проводимо, ґрунтується на нашій оцінці ризику того, чи стаття у фінансовій звітності може бути суттєво викривлена. У зв’язку з цим наш аудиторський підхід було зосереджено на тих сферах діяльності Товариства, які вважаються нами значними для результатів діяльності за звітний період та фінансового стану на 31.12.2019 року. Під час розробки плану аудиту, ми отримували розуміння діяльності Товариства і його середовища для того, щоб виявити і оцінити ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Наш план аудиту був розроблений таким чином, щоб зосередити увагу на виявлених областях значного ризику.

На визначення обсягу аудиту впливає застосування нами суттєвості, яка визначається виходячи з нашого професійного судження. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень. У бухгалтерській термінології, суттєве викривлення - це викривлення, яке в разі відсутності її коригування може призвести до зміни думки користувача фінансової звітності щодо такої звітності. Необхідно враховувати вплив викривлення не тільки на фінансову звітність в цілому, але і на окремі статті, до яких такі викривлення відносяться. Крім того, слід розглядати сукупний вплив усіх нескоригованих викривлень.

Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. У той же час враховуючи тестовий характер аудиторської перевірки та інші властиві аудиторській перевірці обмеження (разом з обмеженнями, властивими будь-якій системі бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю) існує неминучий ризик того, що навіть деякі суттєві викривлення можуть залишитися невиявленими.

 

Важливі результати аудиту

       Облікова політика Товариства, затверджена наказом № 1 від 01.01.2019 р., відповідає вимогам застосовних принципів бухгалтерського обліку.

Під час аудиту нами були розглянуті судження, використані управлінським персоналом, які впливають на особливо чутливі розкриття у фінансовій звітності (розкриття, що стосуються визнання доходів, винагороди, безперервності діяльності, подальших подій та непередбачених подій). Перевірена фінансова звітність забезпечує загальну нейтральність, послідовність та зрозумілість розкриття.

Нами не було виявлено потенційного впливу на фінансову звітність значних ризиків або негативних подій та невизначеностей, інформація про які розкривається у фінансовій звітності.

Ми не ідентифікували значущі операції які виходять за межі звичайного ходу бізнесу Товариства або здавалися нам незвичайними. Під час аудиту ми не мали труднощів при спілкуванні з персоналом та своєчасністю отримання необхідної інформації.

Значущі питання, які обговорювалися з управлінським персоналом або підлягали узгодженню з управлінським персоналом

Під час аудиту нижченаведені питання були визнані нами як значущі, тому з цих питань проводилося обговорення з управлінським персоналом:

-  значущі події або операції, які відбулися протягом року;

-  вплив на суб’єкт господарювання бізнес-середовища, бізнес-плани та стратегії, що можуть впливати на ризики суттєвого викривлення;

-  консультації управлінського персоналу з іншими бухгалтерами стосовно питань бухгалтерського обліку чи аудиту;

-  обговорення або листування в зв’язку з першим або повторним призначенням аудитора стосовно облікових практик, застосування стандартів аудиту або гонорарів за аудит чи інші послуги;

-  значущі питання, за якими були розбіжності з управлінським персоналом,

-  за винятком відмінностей у думках через неповні факти чи попередню інформацію, які пізніше були врегульовані аудитором, коли він отримав додаткові доречні факти чи інформацію.

 

Обставини, які впливають на форму та зміст звіту аудитора

У Балансі Товариства відображені поточні біологічні активи на суму 1 559 тис. грн. (ряд. 1110 Балансу (Звіту про фінансовий стан) та готова продукція (ряд. 1103) на сума 457 тис. грн. (62,2 відсотка статті) які не підтверджені даними річних інвентаризацій на 31.10.2018 року та на 31.10.2019 року. Товариство не надало документальних підтверджень наявності короткострокових біологічних активів та цієї готової продукції, а аудитор за допомогою альтернативних процедур не зміг переконатись в достовірності даної суми. На підставі наведеного, у фінансовій звітності Підприємства, за рахунок завищення нерозподіленого прибутку, може бути завищена вартість активів на 2 016 тис. грн..

В примітці 8 Поточні фінансові інвестиції зазначено що, Товариство з метою отримання пасивного прибутку придбало акції венчурних інвестиційних фондів на суму 1 524 тис. грн., в фінансовій звітності інвестиції відображені за ціною придбання. При вивченні фінансової звітності за 2019 рік ПАТ Закритий недиверсифікованний венчурний інвестиційний фонд «Валорес» та ТОВ «КУА АПФ «Даліз – Фінанс» встановлено, що вони є збиткові та їх чисті акти не відповідають вимогам відповідає ст. 155 частині 3 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. На підставі наведеного, у фінансовій звітності Підприємства, за рахунок завищення нерозподіленого прибутку, може бути завищена вартість активів на 1 524 тис. грн..

Відповідно до п.7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу за чистою вартістю її реалізації. А чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості визначається як сума поточної дебіторської заборгованості, зменшена на резерв сумнівних боргів. Таким чином, визначення суми резерву сумнівних боргів необхідна умова діяльності будь-якого підприємства, яке має дебіторську заборгованість. Цей резерв створюється як джерело погашення частини дебіторської заборгованості, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, або за якою минув строк позовної давності. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі і перевірити повноту нарахування резерву сумнівних боргів. В зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях дебіторської заборгованості, відображеної в обліку, а також елементів, що формують звіт про фінансовий стан, звіт про сукупний доход, звіт про власний капітал.

За результатами аудиту ці питання булу ідентифіковано як викривлення, яке не були виправлено на цей час. За поясненням управлінського персоналу ці викривлення суттєво не пливають на фінансовий стан Товариства.

У зв’язку з вищезазначеними обставинами аудиторський висновок буде модифікований відповідно до МСА 705.

Тип аудиторського висновку, що буде надаватися: думка з застереженням

 

Обставини, які впливають на думку аудитора, але не відображені у Звіті незалежного аудитора

 

  1. Відповідно до п.7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу за чистою вартістю її реалізації. А чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості визначається як сума поточної дебіторської заборгованості, зменшена на резерв сумнівних боргів. Таким чином, визначення суми резерву сумнівних боргів необхідна умова діяльності будь-якого підприємства, яке має дебіторську заборгованість. Цей резерв створюється як джерело погашення частини дебіторської заборгованості, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, або за якою минув строк позовної давності. Ми вважаємо що Товариство не нарахувало резерви сумнівних боргів по наступним статтям:

по іншій поточній заборгованості 328 тис., дебіторська заборгованість Товариства по товарах, роботах, послугах – 2 107 тис. грн., всього на суму 2 435 тис. грн.. На протязі 2019 року не було руху по дебіторській заборгованості по здійсненим попереднім оплатам – 3 832 тис. грн..

Ми рекомендуємо провести інвентаризацію розрахунків з покупцями та постачальниками, списати ті суми, за якими не надійде оплата або товар та нарахувати резерв сумнівних боргів за рахунок поточного прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.

 

2. Товариство має ряд безстрокових договорів стосовно фінансової поворотної позики.

Порядок укладення та виконання договору позики регламентуються § 1 гл. 71 Цивільного кодексу (далі – ЦК).

У ст. 1049 ЦК сказано, що позичальник зобов'язаний повернути позику (у нашому випадку – гроші) у строк і в порядку, які встановлені договором. А якщо договором строк повернення не встановлено або визначено моментом пред'явлення вимоги, тоді позика має бути повернена протягом 30 днів із дня пред'явлення кредитором вимоги про це (якщо інший строк не передбачено договором).

Виходячи з вищевикладеного - законодавча норма говорить про те, що в договорі може і не бути умови про строк повернення позики, але позика за таким договором усе одно підлягає поверненню. Тобто договір без зазначення строку повернення буде цілком правомірним, і турбуватися з приводу визнання такого договору недійсним немає причин.

Проте відсутність у договорі строку повернення позики чревата іншими ризиками. Якщо строк повернення грошей у договорі не названо, то сума позики може трактуватися податківцями як безповоротна фінансова допомога. Перевіряючі міркують так: раз строку повернення немає – отже, немає й обов'язку повернути позику.

Таке тлумачення норми закону, хоча і є помилковим із правової точки зору, але на практиці може призвести до негативних податкових наслідків для суб'єкта господарювання.

Згідно з пп. 14.1.257 Податкового Кодексу України безповоротна фінансова допомога – це, зокрема: сума коштів, передана платникові податків згідно з договорами дарування, іншими подібним договорами або без укладення таких договорів; основна сума кредиту, надана платникові податків без установлення строків її повернення (за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, і депозитів до запитання в банківських установах), а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).

У першому випадку (коли йдеться про договори дарування) договір позики не є «іншим подібним договором». Адже дарування і позика – дві абсолютно різні операції, вони регламентуються різними законодавчими нормами: договір дарування – гл. 55 ЦК, а договір позики, як ми вже говорили, – § 1 гл. 71 ЦК. До того ж договір позики передбачає зобов'язання позичальника повернути суму позики, тобто його не можна назвати подібним до договору дарування.

Що стосується другого випадку, то тут ідеться про договори без установлення строків повернення. Проте є дуже важливий нюанс – ця норма стосується не договорів позики, а кредитних і депозитних договорів.

Договір позики таким не є, тут теж абсолютно різні норми регулюють ці правовідносини (кредитний договір – § 2 гл. 71 ЦК, а депозитний договір – § 3 гл. 71 ЦК). От і виходить, що визнавати суму позики за договором, у якому не зазначено строк повернення, у податківців немає законних підстав.

Проте, беручи до уваги їх позицію із цього питання, ми все ж таки не рекомендуємо так ризикувати. Адже не виключено, що в разі виникнення спору з органом ДПС свою правоту вам доведеться відстоювати в суді.

 

3.Товариство не здійснює дисконтування заборгованості строк погашення

якої більше 12 місяців.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон) активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому; зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

У разі застосування підприємством національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО)з 29.10.2019 року відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій за довгостроковою дебіторською заборгованістю та довгостроковими зобов’язаннями здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20, і Положення затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20, і Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 № 559 (далі – П(С)БО 13), та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291.

Зокрема, довгострокова дебіторська заборгованість та довгострокові зобов’язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.

Теперішня вартість – це дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій за довгостроковими зобов’язаннями та довгостроковою дебіторською заборгованістю має здійснюватися на підставі первинних документів із дотриманням загального принципу бухгалтерського обліку первинних документів із дотриманням загального принципу бухгалтерського обліку – «превалювання сутності над формою», згідно з яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Визначення дисконтованої суми майбутніх платежів має здійснюватися в кожному конкретному випадку на підставі аналізу первинних документів та сутності господарської операції, з урахуванням умов договору, положень Закону та НП(С)БО, зазначених вище.

Звертаємо увагу що, доходи та витрати які виникають при дисконтуванні безпосередньо впивають на об’єкт оподаткування податком на прибуток.

 

Інші питання

 

Відповідно до МСА 570 відповідальність аудитора полягає в тому, щоб отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі та дійти висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку під час складання фінансової звітності, та дійти висновку, ґрунтуючись на отриманих аудиторських доказах, чи існує суттєва невизначеність стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Під час аудиту нами не отримані аудиторські докази щодо існування суттєвої невизначеності, пов’язаної з безперервністю діяльності Товариства. Дана інформація належним чином розрита у фінансовій звітності

Також ми маємо намір включити в звіт аудитора пояснювальний параграф наступного змісту:

1. Ми звертаємо увагу на Примітку 26 Приміток до фінансової звітності, у якій йдеться про те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності які тривають в України, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.

2. Ми звертаємо увагу на Примітку 28 Приміток до фінансової звітності, у якій йдеться про те, що існує негативний вплив на діяльність Товариства в зв’яжу з поширенням пандемії короновірусної інфекції.

Ми не висловлюємо подальших застережень до нашої думки щодо цих аспектів.

          Ми розглянули іншу інформацію, яка входить до складу річного звіту групи та вважаємо, що не існує суттєве викривлення іншої інформації.

Щоб сприяти обговоренню того, як наведені питання будуть розкриті в нашому аудиторському звіті надаємо вам копію проекту Звіту незалежного аудитора.

 

Незалежність аудитора

Від аудитора вимагається дотримання відповідних етичних вимог, включаючи вимоги, що стосуються незалежності в зв’язку із завданнями з аудиту фінансової звітності.

Ми підтверджуємо, що є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Протягом виконання завдання з аудиту фінансової звітності групи нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у виконанні завдання з аудиту. Ми не надавали Товариству жодних інших послуг, включаючи не аудиторські послуги, окрім аудиту фінансової звітності.

Ми переконані, що наведені вище застережні заходи є достатніми для зниження загрози нашої об'єктивності та незалежності.

 

Підпис

 

Від імені Аудиторської фірми “КАПІТАЛЪ”                                      

     Керівник групи з виконання завдання                                    Ніколаєнко О. І.

                                

(Сертифікат аудитора серії А №006176 виданий рішенням АПУ №171/3 від 19.01.07р.,

строком дії до 19.01.22р., номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів

аудиторської діяльності 101995, сертифікований бухгалтер-практик ( CAP )

, сертифікат № 0004011, виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.12.2005р.,

диплом АССА по МСФЗ (дипИПР), сертифікат № 1818520 виданий в липні 2014 року)

 

 

 

Повідомлення отримано                                                            Бухикало Ю.В.

16 листопада 2020 року                                   Директор виконавчий ТОВ «КРЕМІКС»

 

до списку новин
Замовити дзвінок
Введіть коректний номер телефону, <br> Тільки цифри, від 11 - до 13 символів
Телефон *
ПІБ *

Текст в форме


Ваш e-mail: km@kremix.kiev.ua

0 800 406 020 / +38 050 383 10 87


Вгору